Friday, April 10, 2009

KJ - ke jamban!


2 comments:

Anonymous said...

sodeh botul den ha.. x dapek nak jd kabinet kasot.. x po.. nanti den boghi rasuah lobih laie..

ubilepih said...

K.J= Ke Jamban..ha..ha..ha..pepalih aok